Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 28
Εκδόθηκε: Φεβρουάριος 2014

Οικονομική κρίση και παραγωγική αναδιάρθρωση στην Ελλάδα: Ο ρόλος της μεταποιητικής βιομηχανίας

Στόχος της μελέτης αυτής είναι να αναδείξει το ρόλο που διαδραμάτισε η διάρθρωση του παραγωγικού συστήματος της Ελλάδας στην εμφάνιση της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, η μελέτη εξετάζει τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά και τις δομικές αδυναμίες της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Οι αναλύσεις αναδεικνύουν τη διαχρονικά χαμηλή και σταδιακά μειούμενη συνεισφορά της μεταποίησης στην οικονομική δραστηριότητα, την υστέρηση των κλάδων υψηλής και μέσης προς υψηλή τεχνολογίας, όπως επίσης και τις ασθενείς εξαγωγικές επιδόσεις. Υποστηρίζεται ότι η έλλειψη επενδύσεων και η ανεπαρκής αξιοποίηση της τεχνολογίας αποτελούν παράγοντες που έχουν συμβάλει καθοριστικά στις διαρθρωτικές αδυναμίες της μεταποιητικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Η μελέτη καταλήγει στην αναγκαιότητα μιας νέας αναπτυξιακής στρατηγικής που θα στοχεύσει στον παραγωγικό και τεχνολογικό μετασχηματισμό της μεταποιητικής βιομηχανίας. Υποστηρίζεται ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας στρατηγικής θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη μιας βιώσιμης αναπτυξιακής δυναμικής με θετικές επιπτώσεις στα δημοσιονομικά και μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας και, κατ’ επέκταση, στην πιστοληπτική της αξιοπιστία.