Σειρά: Κείμενα Πολιτικής
Αριθμός: 10
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2015

Οικονομική κρίση, παραγωγικότητα και ευέλικτες μορφές απασχόλησης

Στο πλαίσιο του παρόντος κειμένου επιχειρείται μια διερεύνηση των σχέσεων της παραγωγικότητας και των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στους κλάδους της ελληνικής οικονομίας την περίοδο της οικονομικής κρίσης (2008-2013). Μερική, προσωρινή απασχόληση και παραγωγικότητα διερευνώνται ως προς το ύψος και τους ρυθμούς μεταβολής τους. Με τη βοήθεια της οικονομετρικής ανάλυσης και της περιγραφικής στατιστικής διαπιστώνεται καταρχάς η απουσία θετικής συσχέτισης ανάμεσά τους, ενώ μια σειρά από ενδείξεις αναδεικνύουν την ύπαρξη αρνητικής συσχέτισης, που γίνεται πιο φανερή στους κλάδους υψηλής και χαμηλής παραγωγικότητας και λιγότερο φανερή –αλλά πάντα παρούσα– στους κλάδους μέσης παραγωγικότητας. Έτσι, κλάδοι με υψηλή παραγωγικότητα εμφανίζουν σε γενικές γραμμές χαμηλά μερίδια και περιορισμένους ρυθμούς αύξησης της μερικής και προσωρινής απασχόλησης, ενώ κλάδοι χαμηλής παραγωγικότητας παρουσιάζουν υψηλά μερίδια και ρυθμούς μεταβολής· οι κλάδοι μέσης παραγωγικότητας εμφανίζουν μια ποικιλία καταστάσεων, που δεν αναιρούν ωστόσο την αρνητική αυτή συσχέτιση. Ταυτόχρονα, κλάδοι με υψηλά μερίδια μερικής και προσωρινής απασχόλησης εμφανίζουν χαμηλή παραγωγικότητα, ενώ σε κλάδους με χαμηλά μερίδια μερικής και προσωρινής απασχόλησης καταγράφεται υψηλή παραγωγικότητα, ενισχύοντας περαιτέρω την αρνητική αυτή συσχέτιση. Κατά συνέπεια, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η αύξηση της παραγωγικότητας στους κλάδους και στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να επέλθει μέσα από την επέκταση και την ισχυρή παρουσία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.