Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 2
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2010

Συγγραφείς: Δαφέρμος Γιάννης Παπαδοπούλου Έλενα Παπαθεοδώρου Χρίστος Σακελλαρίδης Γαβριήλ

Οικονομική μεγέθυνση, ανισότητα και φτώχεια: Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις

Μία από τις κυρίαρχες απόψεις στον σύγχρονο δημόσιο και ακαδημαϊκό διάλογο είναι ότι οι υψηλοί ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης αποτελούν επαρκή συνθήκη για την αντιμετώπιση, ή έστω τον σημαντικό περιορισμό, των φαινομένων της εισοδηματικής ανισότητας και της φτώχειας. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει το βαθμό εγκυρότητας της άποψης αυτής, πραγματοποιώντας μια κριτική αποτίμηση της σχετικής θεωρητικής βιβλιογραφίας και των εμπειρικών αναλύσεων. Το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως ο διανεμητικός ρόλος της οικονομικής μεγέθυνσης εμφανίζεται αρκετά διαφοροποιημένος τόσο στο επίπεδο των θεωρητικών υποδειγμάτων όσο και στο πλαίσιο εμπειρικών προσεγγίσεων. Στις εμπειρικές μελέτες η μεγέθυνση εμφανίζεται να έχει διαφοροποιημένες επιπτώσεις στην ανισότητα και τη φτώχεια ανάλογα με τη χώρα (ή την ομάδα χωρών) αναφοράς και την υπό εξέταση περίοδο. Η κριτική επισκόπηση που πραγματοποιείται αναδεικνύει ότι η οικονομική μεγέθυνση είναι ορθότερο να αντιμετωπίζεται ως ένας από τους πολλούς ερμηνευτικούς παράγοντες των εισοδηματικών ανισοτήτων και της φτώχειας, και όχι ως μια επαρκής συνθήκη για την καταπολέμησή τους.