Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 54
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2020

Κοινωνική δικτύωση και διάλογος για τη μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Μια πολυκριτηριακή μεθοδολογική προσέγγιση λήψης αποφάσεων

Η παρούσα μελέτη αναπτύσσει μια καινοτόμο προσέγγιση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα από τοπικό επίπεδο και καταλήγοντας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η μεθοδολογία βασίζεται σε μεθόδους πολλαπλών κριτηρίων που επιτρέπουν την ταυτόχρονη επεξεργασία οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Ο στόχος της παρούσας μελέτης είναι να θέσει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ενδυναμωθεί ο κοινωνικός διάλογος και θα μειωθεί το δημοκρατικό έλλειμμα. Αναμφίβολα, εμβληματικές δράσεις και στρατηγικές, όπως το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, η Ευρωπαϊκή Ατζέντα Δεξιοτήτων, η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αλλά και οι δράσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του COVID-19, απαιτούν την ευρεία κοινωνική αποδοχή στην εφαρμογή τους και την ενεργή συμμετοχή των κοινωνικών φορέων στη λήψη των αποφάσεων. Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη συμβάλλει στη διαχρονική συζήτηση για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου σχεδιασμού πολιτικής.