Σειρά: Μελέτες
Αριθμός: 23
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2012

Μακροοικονομική πολιτική, λειτουργική διανομή του εισοδήματος και ανισότητα: Μια θεωρητική ανάλυση

Στη μελέτη αυτή αναπτύσσεται ένα μακροοικονομικό υπόδειγμα αποθεμάτων-ροών μέσω του οποίου εξετάζονται οι επιδράσεις της μακροοικονομικής πολιτικής στη λειτουργική διανομή του εισοδήματος και την ανισότητα. Στο εν λόγω υπόδειγμα διακρίνονται διάφορες ομάδες νοικοκυριών, καθεμία από τις οποίες λαμβάνει εισόδημα από διαφορετικές πηγές ή από κοινές πηγές σε διαφορετικές αναλογίες. Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης μέσω των οποίων διερευνώνται οι επιπτώσεις στην ανισότητα από εξωγενείς μεταβολές στη μακροοικονομική πολιτική (όπως μείωση δημοσιονομικών δαπανών, μείωση του βασικού επιτοκίου της κεντρικής τράπεζας και τροποποίηση φορολογικών συντελεστών). Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι επιδράσεις της μακροοικονομικής πολιτικής στην ανισότητα δεν μπορούν να προσδιοριστούν a priori, καθώς εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από το θεσμικό πλαίσιο στην αγορά εργασίας. Όσο περισσότερο το θεσμικό αυτό πλαίσιο είναι διαμορφωμένο με τρόπο που να καθιστά το μερίδιο της εργασίας ιδιαίτερα ευαίσθητο σε αυξομειώσεις του ποσοστού ανεργίας, τόσο πιο πιθανό είναι η ανισότητα να διευρύνεται έπειτα από μια μεταβολή στη μακροοικονομική πολιτική η οποία επιδρά δυσμενώς στην οικονομική δραστηριότητα και την ανεργία.