Σειρά: Κείμενα Πολιτικής
Αριθμός: 8
Εκδόθηκε: Μάρτιος 2015

Συγγραφείς: Ιωαννίδης Γιώργος Χρίστος Πιέρρος

Μια πρόταση διεξόδου από την κρίση στην απασχόληση και από την ύφεση

Σκοπός του παρόντος κειμένου πολιτικής είναι να παρουσιάσει τα βασικά ευρήματα της μελέτης «Αντιμετωπίζοντας την κρίση της απασχόλησης: Μια πρόταση για τη μείωση του ποσοστού ανεργίας κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες εντός τριών ετών». Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η δομή ενός προγράμματος εγγυημένης απασχόλησης, εκτιμάται το κόστος λειτουργίας του και προτείνεται ο τρόπος χρηματοδότησής του. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι εκτιμήσεις των πολλαπλασιαστών απασχόλησης και δαπανών, με τον πρώτο πολλαπλασιαστή να καθορίζει τον απαραίτητο αριθμό των απασχολουμένων στο πρόγραμμα, με στόχο τη μείωση της ανεργίας κατά δέκα ποσοστιαίες μονάδες, και τον δεύτερο να αφορά την επίδραση του προγράμματος στο ΑΕΠ, αναδεικνύοντας το ρόλο που μπορεί να έχει ένα πρόγραμμα εγγυημένης απασχόλησης ως όχημα εξόδου από την ύφεση.