Σειρά:
Αριθμός: 6
Εκδόθηκε: Νοέμβριος 2022

Οικονομικές Θεωρίες και Πολιτικές Ιδεολογίες

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 6o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Οικονομικές Θεωρίες και Πολιτικές Ιδεολογίες»  του 6ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Πολιτική Οικονομία» με εισηγητή τον Γιώργο Αργείτη, Επιστημονικό Διευθυντή ΙΝΕ ΓΣΕΕ και Καθηγητή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ. Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο.

Οι οικονομολόγοι διαφωνούν μεταξύ τους για θεωρητικά ζητήματα, εμπειρικά ευρήματα, τις επιλογές των μέσων και των στόχων της οικονομικής πολιτικής. Υπάρχουν τέσσερις σχολές οικονομικής σκέψης, ο οικονομικός εθνικισμός, ο οικονομικός φιλελευθερισμός, ο κεϊνσιανισμός και ο μαρξισμός, η κάθε μια από τα οποίες εμπεριέχει την δική της πολιτική ιδεολογία και διαμορφώνει μια διακριτή θεώρηση για τον τρόπο που λειτουργεί, συμπεριφέρεται και εξελίσσεται το κοινωνικό-οικονομικό σύστημα.

Η κάθε μία σχολή στηρίζεται σε σημαντικό βαθμό σε προκαθορισμένες πεποιθήσεις και υποθέσεις που θεμελιώνουν το δικό της λογικό σύστημα.  Αξιολογώντας τον ρεαλισμό αυτών των πεποιθήσεων και υποθέσεων, το εργαστήριο επιχείρησε να ρίξει φως στις θεμελιακές διαφορές τους όσον αφορά το θεωρητικό και ιδεολογικό πλαίσιο τους και τις αντιλήψεις τους για τις σχέσεις μεταξύ ατόμου, κοινωνίας, κράτους και αγοράς, της θεώρησής τους ως προς την ικανότητα της οικονομίας της αγοράς να αυτορυθμίζεται, τον ρόλο του κράτους, την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής, καθώς επίσης και των στόχων τους για την εξυπηρέτηση ατομικών, εθνικών και ταξικών συμφερόντων.

Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».