Σειρά:
Αριθμός: 16
Εκδόθηκε: Σεπτέμβριος 2023

Συγγραφείς: Συμεωνάκη Μαρία

Ποσοτική Κοινωνική Έρευνα: Μέθοδοι και εφαρμογές

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ δίνει στη δημοσιότητα το 16o Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) με τίτλο «Ποσοτική Κοινωνική Έρευνα: Μέθοδοι και εφαρμογές» του 16ου Διαδικτυακού Θεματικού Εργαστηρίου στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Ποσοτική Κοινωνική Έρευνα» με εισηγήτρια την Μαρία Συμεωνάκη, Καθηγήτρια Κοινωνικής Στατιστικής στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Κοινωνικής Στατιστικής και Ανάλυσης δεδομένων (Stada Lab). Το θεματικό εργαστήριο βασίστηκε στην παρουσίαση εισήγησης, την οποία ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και σύνθεση προβληματισμών σε επίπεδο ολομέλειας. Η εισήγηση, καθώς επίσης οι προβληματισμοί και τα συμπεράσματα του διαδικτυακού θεματικού εργαστηρίου, αποτυπώθηκαν στο παρόν Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο.

Σκοπός του εργαστήριου ήταν η παρουσίαση των βασικών στοιχείων, μεθόδων και τεχνικών της ποσοτικής κοινωνικής έρευνας και η ανάδειξη των κύριων προβλημάτων που καλείται να επιλύσει ο κοινωνικός επιστήμονας που ασχολείται με τη διενέργεια ποσοτικών εμπειρικών κοινωνικών ερευνών. Επιδίωξη του εργαστηρίου αποτέλεσε η παρουσίαση των βασικών σημείων της εμπειρικής ποσοτικής έρευνας, σημείων οντολογικών, επιστημολογικών, δεοντολογικών και μεθοδολογικών. Η ποσοτική κοινωνική έρευνα ενσωματώνει συστηματικές εμπειρικές διερευνήσεις με τη χρήση επιστημονικών μεθόδων για την απάντηση σαφών ερευνητικών ερωτημάτων και αναφέρεται στη συστηματική εμπειρική διερεύνηση κοινωνικών φαινομένων, χρησιμοποιώντας στατιστικές, μαθηματικές ή/και υπολογιστικές τεχνικές. Η κατάλληλη μαθηματική μέτρηση των μεταβλητών της έρευνας είναι κεντρικής σημασίας για την ποσοτική έρευνα, καθώς παρέχει την απαραίτητη σύνδεση μεταξύ της εμπειρικής παρατήρησης και της μαθηματικής έκφρασης των ποσοτικών σχέσεων. Πιο συγκεκριμένα στο εργαστήριο παρουσιάστηκαν θεωρητικές προσεγγίσεις που αφορούν στη μέτρηση στις κοινωνικές επιστήμες, ενώ επιπλέον σκιαγραφήθηκαν τα βασικά σημεία της ποσοτικής κοινωνικής έρευνας, εξετάζοντας ζητήματα δειγματοληπτικής πρακτικής και ηθικής και δεοντολογίας. Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε η Έρευνα Εργατικού Δυναμικού, για να παρουσιαστούν ως παραδείγματα δύο βασικά ζητήματα: η μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας και ο υπολογισμός της πρώιμης εργασιακής επισφάλειας.

Το θεματικό εργαστήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο «Κύκλου διαδικτυακών θεματικών εργαστηρίων» (Online Workshops), του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο «Διεύρυνση της λειτουργίας και των δράσεων του Παρατηρητηρίου Κοινωνικών και Οικονομικών εξελίξεων του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ» με κωδικό ΟΠΣ 5000996 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση».