Σειρά: Κείμενα Πολιτικής
Αριθμός: 18
Εκδόθηκε: Οκτώβριος 2020

Συγγραφείς: Κορατζάνης Νάσος

Προγράμματα εγγυημένης απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Αντιμετωπίζοντας την κρίση απασχόλησης και τις αναπτυξιακές προκλήσεις της εποχής

Το παρόν Κείμενο Πολιτικής αξιολογεί κριτικά τα σχήματα μειωμένου χρόνου εργασίας που προωθήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στην απασχόληση και την οικονομική δραστηριότητα. Υποστηρίζει ότι, πέραν της αμφίβολης αντι-κυκλικής τους επίδρασης, η συγκεκριμένη παρέμβαση στερείται και αναπτυξιακής φιλοσοφίας. Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν κείμενο καταθέτει την πρόταση για την ανάγκη σύστασης ενός ενιαίου μηχανισμού εγγυημένης απασχόλησης στο θεσμικό οικοδόμημα της ΕΕ. Η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου μηχανισμού δεν απαντά μόνο πιο αποτελεσματικά στην τρέχουσα κρίση απασχόλησης που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Συνθέτει κυρίως έναν πολύτιμο αναπτυξιακό μηχανισμό, που θα μπορούσε να βοηθήσει καταλυτικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της ΕΕ για τον βιώσιμο οικο-τεχνολογικό μετασχηματισμό της οικονομίας της με υψηλά επίπεδα μακρο-χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, κοινωνικής συνοχής, ευημερίας και ανθεκτικότητας.