Σειρά: Αναλύσεις
Αριθμός: 7
Εκδόθηκε: Σεπτέμβριος 2011

Συλλογικές διαπραγματεύσεις και προσδιοριστικοί παράγοντες της ανταγωνιστικότητας

Εισήγηση στο Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Μεσολαβητών και Διαιτητών τουΟΜΕΔ στο θέμα: «Γενικές οικονομικές γνώσεις: Ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα, παραγωγικότητα, μακροοικονομικοί δείκτες κ.ά.», Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011.