Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου πεδίων δραστηριότητας του παρατηρητηρίου ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κοινωνικών εταίρων

21/10/2011
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ,
ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ21-10-2011
Διάρκεια του Έργου: 2011– 2012

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ»

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ενίσχυση της Επιχειρησιακής Ικανότητας του ΙΝ.Ε της ΓΣΕΕ 

Συνοπτικά στοιχεία Έργου

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΙΝΕ ΓΣΕΕ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) – Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση παροχής υπηρεσιών.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΝΕ ΓΣΕΕ /(ως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδαwww.inegsee.gr) –
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΙΝΕ (ως έχει εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΙΝΕ ΓΣΕΕ και είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα www.inegsee.gr)
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Το έργο συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Ε.Π. ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013. Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 2010 – 2015
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Με διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται στο άρθρο 7, παρ.2 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΙΝΕ.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 7 -11-2011 (ώρα: 15.00 μ.μ.)
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ) – Ε. Μπενάκη 71Α 106 81 Αθήνα

Α. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρησιακής ενίσχυσης και αναβάθμισης του έργου του ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, υλοποιούνται δύο αλληλεξαρτώμενες ομάδες ενεργειών, οι οποίες επιπλέον προορίζονται να ενισχύσουν και τις ήδη υλοποιούμενες δράσεις στο πλαίσιο του σχεδίου «Θεσμική αναβάθμιση της ΓΣΕΕ». Πρόκειται για:

 • Ενέργειες οργάνωσης, ενίσχυσης και ανάπτυξης λειτουργιών παρατηρητηρίου
 • Ενέργειες οργάνωσης και ανάπτυξης λειτουργιών Μονάδας τεκμηρίωσης και υποστήριξης της θεσμικής εκπροσώπησης της ΓΣΕΕ,

Πιο συγκεκριμένα βασικό πυρήνα της πράξης, μέσω του οποίου δρομολογούνται οι αναγκαίες αλλαγές για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, αποτελεί η «Σύσταση, οργάνωση και ανάπτυξη λειτουργιών δύο διακριτών αν και αλληλοσυνδεόμενων Μονάδων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ:
α) Παρατηρητηρίου κοινωνικών – οικονομικών /δημοσιονομικών εξελίξεων και πολιτικών καθώς και εκτίμησης της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων
β) Μονάδας τεκμηρίωσης και υποστήριξης της θεσμικής εκπροσώπησης της ΓΣΕΕ».
Οι ανωτέρω Μονάδες αναπτύσσονται και λειτουργούν με ίδια μέσα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ απευθύνει πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος στους εγγεγραμμένους στο Μητρώο επιστημονικών συνεργατών και εμπειρογνωμόνων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (ΜΕΣΙΝΕ – ιστοσελίδα www.inegsee.gr) για την υλοποίηση δύο μελετών με ενδεικτικό περιεχόμενο:

1. Ανάλυση επιλογών συμμετοχής στην αναδιάρθρωση του Ελληνικού Χρέους.
Τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν στην κατοχή τους ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου με συνολική ονομαστική αξία περίπου €25 δις.
Συνεπώς, αποτελούν ένα από τους μεγαλύτερους πιστωτές της Ελληνικής Κυβέρνησης.
Σκοπός της μελέτης είναι η προσέγγιση του προγράμματος εθελοντικής ανταλλαγής, η οποία θα επιφέρει σημαντική περικοπή στην καθαρή παρούσα αξία των απαιτήσεων όλων των πιστωτών από την Ελληνική Δημοκρατία. Θα δίνει όμως στους πιστωτές την ευχέρεια να επιλέξουν μεταξύ μίας η περισσότερων επιλογών για την συμμετοχή τους.
Συνεπώς η πρόταση πρέπει να αφορά στην παροχή τεχνικής βοήθειας προκειμένου να:
– αναλύσουν τα χαρτοφυλάκιο τους
– συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για τον σχεδιασμό των επιλογών, και
– αξιολογήσουν τις διαθέσιμες επιλογές για την συμμετοχή τους.

2.Παραγωγικότητα της εργασίας και εισοδήματα στην Ελλάδα

Η πρόταση πρέπει να αφορά στην διερεύνηση
(α) των προσδιοριστικών παραγόντων της παραγωγικότητας της εργασίας, (β) την εξάρτησή της από τις ιδιαιτερότητες του κλάδου,
(γ) τον προσδιορισμό της με βάση την εμπορευσιμότητα στην παγκόσμια αγορά

Συγκεκριμένα αντικείμενο της μελέτης είναι να διαπιστωθούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες της παραγωγικότητας της εργασίας στην Ελληνική οικονομία. Επειδή η παραγωγικότητα της εργασίας εξαρτάται από τον κλάδο της οικονομίας και κυρίως από το μέγεθος της επιχείρησης τα στοιχεία αυτά θα πρέπει ν’ αποτελέσουν κεντρικά σημεία της ανάλυσης. Η εκτίμησή της παραγωγικότητας της εργασίας πρέπει να εστιασθεί στους τομείς με αγαθά εμπορεύσιμα στην παγκόσμια αγορά και όχι της παραγωγικότητας της εργασίας γενικά –με βάση τη θεωρία του διεθνούς εμπορίου.

 

Β. Δικαίωμα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχουν πρωτογενώς τα φυσικά πρόσωπα τα οποία αποτελούν μέλη του ΜΕΣΙΝΕ, έως την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν τόσο μεμονωμένοι ερευνητές ή συγκροτημένες ομάδες φυσικών προσώπων (άτυπες) υπό την προϋπόθεση ότι όλα τα μέλη τους είναι εγγεγραμμένα στο ΜΕΣΙΝΕ.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από συνοπτική πρόταση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα εξής:

 • Μεθοδολογική προσέγγιση του έργου,
 • Ειδικά προσόντα των υποψηφίων σε σχέση με τις απαιτήσεις των ανωτέρω θεματικών αξόνων. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από –άτυπη- ομάδα φυσικών προσώπων θα αναφέρονται τα ειδικά προσόντα εκάστου μέλους της ομάδας έργου, σε σχέση με τις απαιτήσεις του έργου των δύο μελετών.
 • Σύνθεση και κατανομή ρόλων της ομάδα έργου (αν η αίτηση υποβάλλεται από –άτυπη- ομάδα φυσικών προσώπων)
 • Προτεινόμενα παραδοτέα
 • Χρονοδιάγραμμα υποβολής των παραδοτέων
 • Προτεινόμενο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου θα αναφέρονται τα εξής:
 • το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης (βλ. ενδεικτικά άρθρο 7, παρ.4 του Κανονισμού του ΜΕΣΙΝΕ). Σε περίπτωση αιτήσεων από ομάδες φυσικών προσώπων το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης θα αναφέρεται σε κάθε φυσικό πρόσωπο,
 • το κόστος ανά προτεινόμενο παραδοτέο. Σε περίπτωση αιτήσεων από ομάδες φυσικών προσώπων το κόστος ανά παραδοτέο θα αναλύεται και ανά φυσικό πρόσωπο.

Γ. Με βάση την εκδήλωση ενδιαφέροντος το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα καλέσει σε διαπραγμάτευση τα φυσικά πρόσωπα ή της ομάδες φυσικών προσώπων, που με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο ΜΕΣΙΝΕ, ικανοποιούν κατ’ ελάχιστο τα κριτήρια της συμβατότητας των σπουδών, της εργασιακής εμπειρίας, της τρέχουσας απασχόλησης σχετικής ερευνητικής εμπειρίας ή /και των όρων που περιγράφονται στο άρθρο 4, παρ.2 του Κανονισμού ΜΕΣΙΝΕ (μεταπτυχιακές σπουδές, ερευνητικό έργο και εκπόνηση μελετών, συγγραφικό έργο και δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά) με τους θεματικούς άξονες των Μονάδων του Παρατηρητήριου για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

Για την τελική επιλογή θα ληφθεί υπόψη τα εξής:

 • Τα ειδικά προσόντα των υποψηφίων φυσικών προσώπων ή και ομάδων φυσικών προσώπων σε σχέση με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των θεματικών αξόνων των Μονάδων για τις οποίες εκδηλώνουν ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα, θα ληφθούν υπόψιν τα εξής:
  • μεθοδολογική προσέγγιση του έργου
  • επάρκεια κάλυψης των απαιτήσεων του έργου των ανωτέρω μελετών.
  • σύνθεση και κατανομή ρόλων της ομάδα έργου (αν η αίτηση υποβάλλεται από –άτυπη- ομάδα φυσικών προσώπων)
  • προτεινόμενα παραδοτέα
 • Διαθεσιμότητα ανταπόκρισης στο χρονοδιάγραμμα και τις ανάγκες υλοποίησης του έργου
 • Προτεινόμενο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών, όπου θα εξετάζονται και θα αξιολογούνται τα εξής:
 • το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης (βλ. ενδεικτικά άρθρο 7, παρ.4 του Κανονισμού του ΜΕΣΙΝΕ). Σε περίπτωση αιτήσεων από ομάδες φυσικών προσώπων το κόστος της ανθρωποημέρας πλήρους απασχόλησης θα αξιολογείται για κάθε φυσικό πρόσωπο,
 • το κόστος ανά προτεινόμενο παραδοτέο. Σε περίπτωση αιτήσεων από ομάδες φυσικών προσώπων το κόστος ανά παραδοτέο θα αξιολογείται και από την άποψη της ανάλυσης του φυσικό πρόσωπο.

Για όσους επιλεγούν βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, το ΙΝΕ ΓΣΕΕ θα υπογράψει σύμβαση στην οποία θα περιγράφεται το έργο που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν για την χρονική περίοδο 2011 -2012.
Δ. Οι προτάσεις μπορεί να αποστέλλονται με το ταχυδρομείο ή να κατατίθενται ιδιοχείρως μέχρι τις 7 -11-2011 και ώρα 15.00 μ.μ. , στην κάτωθι διεύθυνση:
ΙΝΕ ΓΣΕΕ Εμμ. Μπενάκη 71α, Αθήνα τ. τ 106.81, κα Μαρία Καλύβα
mkalyb@inegsee.gr , 210 3327720.
Και Βασίλη Παπαδόγαμβρο, 210 3327773, vpapa@inegsee.gr

Η Α(ΥΤΑ)ΠΑΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Παπαζήση Η Α(ΥΤΑ)ΠΑΤΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Συλλογική μελέτη των συγγραφέων Γ. Αργείτη, Ν. Κορατζάνη, Δ. Παϊταρίδη, Κ. Πασσά, Χ. Πιέρρου. Τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα έχουν αποτύχει να δημιουργήσουν τους αναγκαίους μετασχηματισμούς για μια διατηρήσιμη έξοδο της χώρας από την κρίση χρέους. Το οικονομικό και […]

Άρθρο του Επιστημονικού Δ/ντή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Γιώργου Αργείτη: Η παγίδα χρέους και Λιτότητας των Δανειστών στην Ελλάδα.

Άρθρο του Επιστημονικού Δ/ντή του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Γιώργου Αργείτη που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ στις 19/6/17 με τίτλο: Η παγίδα χρέους και Λιτότητας των Δανειστών στην Ελλάδα. Γιατί η πρόσφατη συμφωνία στο Eurogroup θα έπρεπε να μας δημιουργεί προβληματισμό και να μην είναι ακόμη μία αφορμή για επικοινωνιακή εκμετάλλευση. Μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο […]

The Greek crisis: outlook and an alternative economic policy

The 2017 independent Annual Growth Survey: The Elusive Recovery Special study on Greece: The Greek crisis: outlook and an alternative economic policy Giorgos Argitis, Nasos Koratzanis and Christos Pierros available here: The Greek crisis: outlook and an alternative economic policy   For the last seven years the Greek economy has been entrapped in a dramatic […]

Εισήγηση του Γ. Αργείτη, Επιστημονικού Δ/ντή ΙΝΕ ΓΣΕΕ στο συνέδριο που διοργάνωσε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή με θέμα «Κρίση – Μεταρρυθμίσεις – Ανάπτυξη» στις 27 και 28 Μαρτίου 2017.

«Θεσμοί της Αγοράς Εργασίας, Δημοκρατία και Ανάπτυξη» Γιώργος Αργείτης  «ΚΡΙΣΗ – ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αίθουσα Γερουσίας Βουλής των Ελλήνων Αθήνα, 27 & 28 Μαρτίου 2017   Η κατανόηση του περιεχομένου και της μορφής των πολιτικών παρεμβάσεων στο ρυθμιστικό περιβάλλον της αγοράς εργασίας εξαρτάται από τη γνώση του πλαισίου της πολιτικής οικονομίας της νέας ευρωπαϊκής οικονομικής […]

Ανακοινώσεις από την Εκδήλωση-Ημερίδα «Πρόγραμμα Εγγυημένης Απασχόλησης: Μια εναλλακτική πρόταση στη λιτότητα»

Σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν στην ημερίδα με θέμα «Πρόγραμμα Εγγυημένης Απασχόλησης: Μια εναλλακτική πρόταση στη λιτότητα» που διοργάνωσαν από κοινού σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, το ίδρυμα Friedrich Εbert και το Levy Institute. Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Χρήστος Κατσιούλης, Δ/ντής της αντιπροσωπείας του ιδρύματος Friedrich […]

Περαιτέρω επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης και της φτώχειας για το 2013 στην Ελλάδα καταγράφουν τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat

Τη σφοδρή και συνεχιζόμενη μείωση των εισοδημάτων, καθώς και την επιδείνωση της φτώχειας και των συνθηκών διαβίωσης στην Ελλάδα αποκαλύπτουν τα πλέον πρόσφατα δεδομένα της Έρευνας Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών (EU-SILC) του 2014, που δημοσιοποιήθηκαν στις 26/06/2015 από την Eurostat και αναφέρονται στην εισοδηματική κατάσταση του πληθυσμού το 2013. Πιο συγκεκριμένα: • Σε […]