Σειρά: Επιστημονικές Εκθέσεις
Αριθμός: 4
Εκδόθηκε: Δεκέμβριος 2011

Κρίση δημόσιου χρέους στην Ελλάδα: Αιτίες και προοπτικές

Τα τελευταία δύο χρόνια ο δημόσιος τομέας της Ελλάδας είναι εγκλωβισμένος σε κρίση χρέους, χωρίς ορατή διέξοδο. Στόχος της έκθεσης αυτής είναι να αποτυπώσει τις αιτίες της συγκεκριμένης κρίσης και να σκιαγραφήσει τις προοπτικές που διαμορφώνονται για την αντιμετώπισή της με τη συνέχιση των μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας και την εφαρμογή των αποφάσεων της 26ης-27ης Οκτωβρίου. Αναφορικά με τα αίτια της κρίσης χρέους, η έκθεση δίνει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στα συσσωρευμένα προβλήματα του δημοσιονομικού συστήματος στην Ελλάδα (αδυναμία είσπραξης άμεσων φόρων, χαμηλή αποτελεσματικότητα, μη ορθή κατανομή των δημοσιονομικών δαπανών) όσο και στην ασταθή αρχιτεκτονική της ΟΝΕ που κατέστησε τον δημόσιο τομέα της Ελλάδας ιδιαίτερα ευάλωτο στις κερδοσκοπικές κινήσεις που λαμβάνουν χώρα στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές που διαμορφώνονται, η έκθεση τονίζει πως, ακόμη και αν οι μακροοικονομικές παραδοχές στις οποίες στηρίζεται το πρόγραμμα δημοσιονομικής λιτότητας αποδειχθούν ρεαλιστικές και το PSI εφαρμοστεί επιτυχώς, η χρηματοπιστωτική κατάσταση του δημόσιου τομέα θα παραμείνει ιδιαίτερα εύθραυστη, ενώ παράλληλα δεν θα αντιμετωπιστούν οι διαχρονικές αδυναμίες του δημοσιονομικού συστήματος της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνεται η ανάγκη ριζικής αλλαγής της ασκούμενης πολιτικής τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη.