Οι επιστημονικές εκθέσεις (reports) παρέχουν τεκμηριωμένη ανάλυση των πρόσφατων εξελίξεων σε σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα στην Ελλάδα, και καταγράφουν διαχρονικές τάσεις και συγκρίσεις με άλλες χώρες. Προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τη διαδικασία χάραξης και αξιολόγησης πολιτικών.