Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Ετήσια έκθεση 2012

Η ετήσια έκθεση για τις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα αποσκοπεί στην καταγραφή και στην ανάλυση των εξελίξεων σε ένα ευρύτατο φάσμα του περιεχομένου των εργασιακών σχέσεων όπως αυτό εκδηλώνεται στο ευρωπαϊκό πεδίο κατά το 2011. Ειδικότερα, επιχειρείται η καταγραφή και η ανάλυση των κυριότερων εξελίξεων και στις 27 χώρες που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και όσων απορρέουν από την κεντρική πολιτική της τελευταίας ως υπερεθνικού ευρωπαϊκού θεσμού. Επίσης, αναλύεται με συνθετικό τρόπο το περιεχόμενο των εξελίξεων αυτών και αναδεικνύονται οι τάσεις που διαμορφώνονται στις εργασιακές σχέσεις στο σύνολο του ευρωπαϊκού χώρου.