Ανεργία και εργασιακή επισφάλεια: Διαστάσεις και επιπτώσεις σε καιρό κρίσης

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο εκείνοι που βρίσκονται στη δίνη των επενεργειών της οικονομικής κρίσης (άνεργοι και εργαζόμενοι) βιώνουν το εργασιακό τους παρόν και μέλλον. Η έρευνα εστιάζει στα υποκειμενικά βιώματα των ερωτώμενων. Στόχος είναι να αποτυπωθούν οι διαφορετικές συνθήκες που καταγράφονται στο εργασιακό τοπίο στην Ελλάδα της κρίσης. Από τη μια, εξετάζεται το βίωμα της ανεργίας και ο τρόπος με τον οποίο η κρίση επιδρά πάνω στο βίωμα. Με άλλα λόγια, εξετάζεται με ποιον τρόπο τα υποκείμενα ερμηνεύουν τόσο την ατομική τους κατάσταση, όσο και μια κατάσταση που αφορά έναν αυξανόμενο αριθμό ατόμων στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, εξετάζονται οι διάφορες όψεις της εργασιακής επισφάλειας και των σχετιζόμενων με αυτήν καταστάσεων ευρύτερης εργασιακής, κοινωνικής και οικονομικής ανασφάλειας. Ως προς το εργασιακό καθεστώς και τις συνθήκες εργασίας, διαπιστώνεται μια διεύρυνση της ζώνης της (εργασιακής) αβεβαιότητας, η οποία επεκτείνεται πλέον και σε θεωρούμενες μέχρι πρότινος προστατευμένες κατηγορίες εργαζομένων.