Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Ετήσια Έκθεση 2010

Η ετήσια έκθεση για τις εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα παρουσιάζει την εικόνα των εξελίξεων που διαδραματίζονται στο εν λόγω πεδίο στις 27 χώρες της Ένωσης και στη Νορβηγία κατά το έτος 2009. Καταγράφονται επίσης στο ίδιο πάντοτε πεδίο οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα και στο κεντρικό επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα για την περίπτωση της Ελλάδας οι εξελίξεις αναφέρονται και στο 2010. Εκτός από την καταγραφή των σημαντικότερων εξελίξεων για κάθε χώρα χωριστά -όπως αυτές αναλύονται στο δεύτερο κεφάλαιο της έκθεσης- στο πρώτο κεφάλαιο, που αποτελεί τη σύνθεση του περιεχομένου των αλλαγών που εκδηλώνονται, αναλύονται διεξοδικά το περιεχόμενο των εξελίξεων σε 16 επιμέρους άξονες των εργασιακών σχέσεων καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που αυτοί λαμβάνουν. Τέλος, στο παράρτημα της έκθεσης παρουσιάζονται οι εξελίξεις σε συγκριτικό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφορικά με ένα ευρύ φάσμα δεικτών στο πεδίο της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας.