Οι εργασιακές σχέσεις στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Ετήσια Έκθεση 2014

Οι εξελίξεις στο πεδίο της αγοράς εργασίας και των εργασιακών σχέσεων στον ευρωπαϊκό χώρο για το 2013 ακολουθούν τη δρομολογημένη πορεία που διαγράφεται κατά τις τελευταίες δεκαετίες στη Γηραιά Ήπειρο. Οι πολιτικές που υλοποιούνται στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων συναρτώνται άμεσα με τις πολιτικές για την απασχόληση υπακούοντας στα κελεύσματα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Παράλληλα το εν λόγω πεδίο δέχεται τις επιπτώσεις από την οικονομική κρίση η οποία επιχειρείται να αντιμετωπιστεί με όρους πολιτικών λιτότητας με σοβαρές παρενέργειες ιδιαίτερα για τις χώρες εκείνες που δέχονται τα ισχυρότερα πλήγματα από την κρίση.

Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ επιχειρεί να καταγράψει τους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες στο πεδίο της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων, καθώς και τις σημαντικότερες εξελίξεις που εντοπίζονται σε καθεμιά από τις χώρες που συνθέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.