Υγεία και μακροχρόνια φροντίδα στην Ελλάδα

Η μελέτη επικεντρώνεται στις εν εξελίξει μεταρρυθμίσεις στα πεδία της υγειονομικής και μακροχρόνιας φροντίδας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια υπό τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης και παρατεταμένης λιτότητας. Διερευνώνται, από μια συγκριτική σκοπιά, οι θεσμικές αλλαγές σε επιμέρους τομείς των παραπάνω πεδίων, οι τάσεις εξέλιξης των δαπανών για την υγεία και τη μακροχρόνια φροντίδα, η διάρθρωση της παροχής υπηρεσιών (με έμφαση κυρίως στην πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική φροντίδα), οι επιπτώσεις της κρίσης και των πολιτικών λιτότητας στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στις εκβάσεις υγείας, καθώς επίσης και ο διευρυνόμενος ρόλος της εθελοντικής δράσης και των ΜΚΟ στο χώρο της υγείας.
Η ανάλυση στηρίζεται στην επεξεργασία: (α) πρωτογενών δεδομένων που συγκεντρώθηκαν με συνεντεύξεις και συμπλήρωση ερωτηματολογίων, (β) δευτερογενών στοιχείων από διάφορες πηγές (βάσεις δεδομένων ΟΟΣΑ, ΠΟΥ, Eurostat και ΕΛΣΤΑΤ). Επίσης αξιοποιήθηκαν μικροδεδομένα της EU-SILC και των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ για τη μελέτη της ανισότητας στην υγεία.