Στην Ελλάδα οι λοιπές κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα είχαν το 2011 τη χαμηλότερη επίδραση στη μείωση της φτώχειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ-15

Τα στοιχεία του παραπάνω διαγράμματος αποκαλύπτουν τη σημαντική επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων σε χρήμα (δηλαδή των συντάξεων και των διαφόρων επιδομάτων) στη διαμόρφωση του ποσοστού φτώχειας σε κάθε χώρα της ΕΕ-15. Στην Ελλάδα καταγράφεται διαχρονικά πολύ χαμηλή επίδραση των λοιπών κοινωνικών μεταβιβάσεων στη φτώχεια. Κάτι τέτοιο συνεχίζεται και μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης. Το […]

Η Ελλάδα διαθέτει το λιγότερο αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ-15

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν το δείκτη σχετικής αποτελεσματικότητας τον οποίο έχουμε κατασκευάσει με βάση τη σχέση της φτώχειας με τις δαπάνες για κοινωνική προστασία. Οι χώρες με υψηλότερη τιμή στον συγκεκριμένο δείκτη επιτυγχάνουν χαμηλότερο ποσοστό φτώχειας δαπανώντας τα ίδια ποσά για κοινωνική προστασία (ως ποσοστό του ΑΕΠ). Σύμφωνα με τον μέσο […]

Η οικονομική κρίση οδήγησε σε αύξηση του πληθυσμού που αντιμετωπίζει προβλήματα στην περιοχή διαμονής του

Από το 2008 έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει ότι αντιμετωπίζει προβλήματα στην περιοχή διαμονής του. Συγκεκριμένα, το 2011 αυξήθηκε σημαντικά (σε 20,1% από 12% που ήταν το 2008) το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει ότι υπάρχουν προβλήματα λόγω εγκλημάτων, βίας ή βανδαλισμών στη γειτονιά του. Ρύπανση ή άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα στην […]

Το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα συνέχισε την ανοδική του πορεία

Στην Ελλάδα παρατηρείται σημαντική αύξηση της ανεργίας μετά το ξέσπασμα της κρίσης και κυρίως έπειτα από την εφαρμογή των αλλεπάλληλων προγραμμάτων δημοσιονομικής λιτότητας. Συγκεκριμένα, από τις αρχές του 2010 έως τις αρχές του 2012 το εν λόγω ποσοστό εκτοξεύτηκε από το 11,2% στο 21,9%, ενώ κατά το 4ο τρίμηνο του ίδιου έτους εκτιμάται ότι ξεπέρασε […]

Εντονότερη μείωση της απασχόλησης λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα καταγράφεται στους κλάδους του δευτερογενούς τομέα

Από το ξέσπασμα της κρίσης το 2008 έως το 2013, η απασχόληση στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας εμφανίζει έντονα πτωτική δυναμική, καταγράφοντας υποχώρηση της τάξεως άνω του 20%. Αντίθετα, το ίδιο χρονικό διάστημα, η μείωση της συνολικής απασχόλησης στην ΕΕ-15 συγκρατείται σε αισθητά χαμηλότερο επίπεδο (-3%), γεγονός που αποτυπώνει τις επιπτώσεις και την ένταση της […]

Το σχετικό μοναδιαίο κόστος εργασίας στην ελληνική οικονομία έχει μειωθεί κατακόρυφα μετά το ξέσπασμα της κρίσης

Την περίοδο 2010-2012 καταγράφεται στην Ελλάδα κατακόρυφη πτώση στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 35 βιομηχανοποιημένες χώρες. Η πτώση αυτή οφείλεται στη σημαντική συρρίκνωση των μισθών, ως αποτέλεσμα της υψηλής ανεργίας και της προώθησης μέτρων που έχουν ενισχύσει την ευελιξία στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι, με […]