Οι δείκτες φτώχειας στην Ελλάδα επιδεινώθηκαν ραγδαία με την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης και την εφαρμογή των προγραμμάτων λιτότητας

Η εκδήλωση της οικονομικής κρίσης και τα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που εφαρμόστηκαν από το 2010 στην Ελλάδα οδήγησαν σε δραματική επιδείνωση των δεικτών φτώχειας στη χώρα. Σύμφωνα με τον ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη σχετικής φτώχειας (που αναφέρεται στο ποσοστό του πληθυσμού με ισοδύναμο διαθέσιμο εισόδημα χαμηλότερο από το 60% του αντίστοιχου διάμεσου εισοδήματος των κατοίκων της […]

Η Ελλάδα παρουσίασε το 2011 το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στην ΕΕ-15

Με βάση τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα (έρευνα του 2012), η Ελλάδα παρουσίασε το 2011 το υψηλότερο ποσοστό φτώχειας στην ΕΕ-15 (23,1%) μετά την Ισπανία. Υψηλά ποσοστά φτώχειας καταγράφηκαν επίσης στις υπόλοιπες χώρες της νοτίου Ευρώπης (Ιταλία και Πορτογαλία). Αντίθετα, χαμηλότερα ποσοστά φτώχειας εμφανίζουν οι χώρες που έχουν αναπτύξει σοσιαλδημοκρατικό ή συντηρητικό-κορπορατιστικό σύστημα κοινωνικής προστασίας. […]

Εντείνεται η ανισότητα μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Τα 5/10 περίπου των κατοίκων της Ελλάδας αντιμετωπίζουν συνθήκες διαβίωσης αντίστοιχες με αυτές του φτωχότερου 1/10 του πληθυσμού της Δανίας

  Οι περισσότερες αναλύσεις, όπως και οι επίσημες συγκρίσεις του ποσοστού φτώχειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, στηρίζονται σε εθνικές γραμμές σχετικής φτώχειας, δηλαδή στον προσδιορισμό του ορίου της φτώχειας με βάση το εισόδημα της κάθε χώρας. Οι γραμμές αυτές φτώχειας δεν λαμβάνουν υπόψη τις μεγάλες διαφορές στο ύψος τους μέσου εισοδήματος μεταξύ των χωρών, […]

Τα πρώτα χρόνια εμφάνισης της κρίσης παρουσιάστηκε αύξηση στο ποσοστό φτώχειας των ανέργων και των συνταξιούχων

Το ποσοστό φτώχειας των ανέργων στην Ελλάδα αυξήθηκε από 37,9% το 2008 σε 45,8% το 2011. Η επιδείνωση αυτή είναι αποτέλεσμα δύο σημαντικών μεταβολών: Πρώτον, της αύξησης της ανεργίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα οι άνεργοι να διαμένουν πλέον σε νοικοκυριά με λιγότερους ή και κανέναν εργαζόμενο, κάτι το οποίο επηρέασε αρνητικά το διαθέσιμο εισόδημά […]

Στην Ελλάδα οι λοιπές κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα είχαν το 2011 τη χαμηλότερη επίδραση στη μείωση της φτώχειας μεταξύ των χωρών της ΕΕ-15

Τα στοιχεία του παραπάνω διαγράμματος αποκαλύπτουν τη σημαντική επίδραση των κοινωνικών μεταβιβάσεων σε χρήμα (δηλαδή των συντάξεων και των διαφόρων επιδομάτων) στη διαμόρφωση του ποσοστού φτώχειας σε κάθε χώρα της ΕΕ-15. Στην Ελλάδα καταγράφεται διαχρονικά πολύ χαμηλή επίδραση των λοιπών κοινωνικών μεταβιβάσεων στη φτώχεια. Κάτι τέτοιο συνεχίζεται και μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης. Το […]

Η Ελλάδα διαθέτει το λιγότερο αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ-15

Στο παραπάνω διάγραμμα παρουσιάζονται τα στοιχεία που αφορούν το δείκτη σχετικής αποτελεσματικότητας τον οποίο έχουμε κατασκευάσει με βάση τη σχέση της φτώχειας με τις δαπάνες για κοινωνική προστασία. Οι χώρες με υψηλότερη τιμή στον συγκεκριμένο δείκτη επιτυγχάνουν χαμηλότερο ποσοστό φτώχειας δαπανώντας τα ίδια ποσά για κοινωνική προστασία (ως ποσοστό του ΑΕΠ). Σύμφωνα με τον μέσο […]