Το σχετικό μοναδιαίο κόστος εργασίας στην ελληνική οικονομία έχει μειωθεί κατακόρυφα μετά το ξέσπασμα της κρίσης

Την περίοδο 2010-2012 καταγράφεται στην Ελλάδα κατακόρυφη πτώση στο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 35 βιομηχανοποιημένες χώρες. Η πτώση αυτή οφείλεται στη σημαντική συρρίκνωση των μισθών, ως αποτέλεσμα της υψηλής ανεργίας και της προώθησης μέτρων που έχουν ενισχύσει την ευελιξία στην αγορά εργασίας. Θα πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι, με […]

Το ύψος της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα βρίσκεται σε ένα μέσο επίπεδο συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Συχνά στον δημόσιο διάλογο προβάλλεται το επιχείρημα ότι μία από τις βασικές αιτίες της δημοσιονομικής κρίσης στην Ελλάδα είναι ο υπερμεγέθης δημόσιος τομέας. Ειδικότερα, επισημαίνεται ο μεγάλος αριθμός των δημόσιων υπαλλήλων και η υψηλή μισθολογική δαπάνη. Έτσι, μέσω των μέτρων του Μνημονίου επιχειρείται η συρρίκνωση του δημόσιου τομέα. Ωστόσο, τα διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία για την […]

Αύξηση γήρανσης των απασχολουμένων στην Ελλάδα

Η παρατεταμένη ύφεση και το ύψος της προκαλούμενης ανεργίας –ειδικότερα των νέων– έχουν υποβαθμίσει στον δημόσιο διάλογο ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής αγοράς εργασίας, τη σχετική γήρανση των απασχολουμένων. Ο δείκτης γήρανσης αποτυπώνει το λόγο των απασχολουμένων ηλικίας 55 έως 64 ετών προς τους αντίστοιχους απασχολουμένους ηλικίας 15 έως 24 ετών. Όπως απεικονίζεται στο […]

Δραματική αύξηση των μακροχρόνια ανέργων στην Ελλάδα

Ο συνολικός αριθμός των ανέργων διαχωρίζεται σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια ανέργους. Η δεύτερη κατηγορία, που απεικονίζεται στο διάγραμμα, αφορά όλους όσοι παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για περισσότερο από 12 μήνες. Όπως παρατηρούμε, από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο πληθυσμός των μακροχρόνια ανέργων στην Ελλάδα διατηρούνταν σχετικά σταθερός (περίπου στις 290 χιλ. άτομα). Η […]

Η αύξηση της μερικής απασχόλησης τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα δεν εκφράζει τις προτιμήσεις των εργαζομένων αλλά την έλλειψη επιλογών

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, από το 2005 έως το 2008 η μερική απασχόληση κινείται σε σταθερά επίπεδα και αφορά περίπου 1 στους 20 εργαζομένους. Με την έναρξη της οικονομικής κρίσης αρχίζει να αυξάνεται το μερίδιο των ατόμων με συμβάσεις μερικής απασχόλησης, φτάνοντας το 7,7% των απασχολουμένων το 2012. Τα διαθέσιμα στοιχεία όμως δεν επιβεβαιώνουν τα […]

Οι χώρες της ΕΕ στις οποίες έχουν επιβληθεί μέτρα λιτότητας εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και στα δύο φύλα

Στο διάγραμμα παρουσιάζεται το επίπεδο του ποσοστού ανεργίας ανά φύλο σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ για το 2012. Οι χώρες της ΕΕ με ποσοστά ανεργίας μεγαλύτερα του μέσου όρου της ΕΕ-15 είναι οι χώρες όπου οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς. Πρόκειται για τις χώρες της νοτίου Ευρώπης και την Ιρλανδία. Η […]