Οι μελέτες (studies) είναι εμπεριστατωμένες επιστημονικές αναλύσεις θεωρητικών και εμπειρικών ζητημάτων που εμπίπτουν στα ερευνητικά πεδία των μονάδων του Παρατηρητηρίου.